R468

恒温温控头(液体介质、带关断功能)

恒温温控头(液体介质、带关断功能),可与TG, D, F系列阀门共同使用。

文件

Other products ""
温度或温湿度无线传感器
可编程的恒温温控器
无线恒温温控头,用于散热器。
恒温器编程钥匙
接线端子
无线控制执行器
触屏控制面板用于气候补偿调节
ZigBee无线信号转发器
恒温温控头.
金属丝接卡环式恒温温控头.
带遥感器的恒温温控头.
带遥感器的恒温温控头.
恒温温控头,1/2" 自密闭式连接
恒温温控头,1/2" 自密闭式连接
远程控制恒温温控头.
恒温温控头
金属丝接卡环式恒温温控头。
恒温温控头
金属丝接卡环式恒温温控头
恒温温控头.
金属丝接卡环式恒温温控头.
恒温温控头.